Voor specifieke opleidingen, het zij de verkorte opleiding of de opleiding van 80 uur kijk je bij je provincie onder de rubriek opleidingen.

Opleiding

 • Elke kandidaat bijzondere veldwachter kan een opleiding volgen, maar tevens kan ook elk beëdigd bijzondere veldwachter bijscholing volgen in hun respectievelijke provincie.
 • De gegevens van uw "coördinator opleiding" en specifieke informatie zoals: kosten, periode, syllabus, enz. ... vindt u op de webpagina van uw provincie met betrekking tot de opleiding.

AANSTELLING van de BIJZONDERE VELDWACHTER

Voorwaarden voor de aanstelling

Het is eigenlijk zo dat de aansteller zijn kandidaat voorstelt aan de provinciegouverneur.  De opdracht van de gouverneur bestaat er in tal van adviezen in te winnen.  Na het inwinnen van die adviezen (ondermeer bij de Pdk, bij Bos en Groen en bij de plaatselijke politie) is het uiteindelijk de provinciegouverneur die een kandidaat al dan niet erkent als Bijzondere Veldwachter.

 • Minimumleeftijd is nog steeds 21 jaar
 • Er dient een aanstellingsakte te worden opgesteld met de vermelding van de gegevens van de aansteller en de gegevens van de bijzondere veldwachter
 • Legalisatie handtekening dient te gebeuren.
 • Een Bewijs goed gedrag en zeden - op zegel, dient bijgevoegd te worden.
 • Kandidaat dient een geboorteakte - op zegel, bij te voegen.
 • Belg zijn
 • De kandidaat bijzondere veldwachter dient geslaagd te zijn voor het jachtexamen
 • Het jachtplan, met betrekking tot het te bewaken gebied, dient ingediend te zijn door zijn aansteller.
 • Geen (mede)jachtrechthouder zijn op het bewakingsgebied.
 • Er mag geen bloed- of aanverwantschap tussen de aansteller en de bijzondere Veldwachter.
 • Geen gemeenteraadslid of actief lid van de politie
 • Geen cumulaties van bewakingsgebieden, behalve aangrenzende!
 • Voorafgaandelijk advies van de woudmeester wordt ingewonnen (Bos en Groen)
 • Voorafgaandelijk advies van de plaatselijke politie wordt ingewonnen
 • Voorafgaandelijk advies van de Procureur des Konings wordt ingewonnen (woonplaats)
 • Voorafgaandelijk advies van de arrondissementscommissaris wordt ingewonnen
 • Over de nodige fysische en morele eigenschappen beschikken die men normaal mag vereisen van een vertegenwoordiger van de openbare macht en die noodzakelijk zijn om de functie van officier van gerechtelijke politie met beperkte bevoegdheid uit te oefenen.
 • Getuigschrift van het slagen in het jachtexamen kunnen leveren.
 • Deze functie niet cumuleren met dezelfde functie in een naburig gebied.(tenzij aangrenzende gebieden of gebieden niet ver van elkaar gelegen).

Aanstellingsprocedure

De aanstellers moeten hun bijzondere veldwachters laten erkennen door de provinciegouverneur.  Hiertoe dient een aanstellingsakte te worden opgesteld door de eigenaar waarin bepaalde gegevens moeten worden opgenomen, waaronder onder andere de oppervlakte van het te bewaken gebied. De provinciegouverneur zal advies inwinnen bij de bevoegde arrondissementscommissaris en de Procureur des Konings.
Bij een gunstig advies zal de provinciegouverneur onder de vorm van een examen nagaan of de kandidaat in staat is een proces-verbaal op te stellen, dit met het oog op zijn politionele bevoegdheden op het terrein dat hij moet bewaken. (Is nog niet wettelijk verplicht maar wordt geeist door de Gouverneur van W-Vlaanderen).
Wanneer de aanstelling door de gouverneur is goedgekeurd, legt de kandidaat bijzondere veldwachter de eed af in de handen van de vrederechter in het kanton van zijn verblijfplaats en laat zijn aanstelling registreren ter griffie van het vredegerecht dat bevoegd is voor het rechtsgebied waar hij zijn ambt uitoefent.

De eed:
Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische Volk.

 

Te volgen richtlijnen bij veranderingen:

 • Wanneer een volmachtgever zijn rechten tot bewaking uitbreidt of verplaatst in een ander kanton van dezelfde Provincie, is het voldoende dat de aanstelling (behelzende het getuigenis van de aanneming en van de afgelegde eed) wordt vermeld in de registers van de griffie van het Vredegerecht van dit kanton.
 • Indien de wachter, die de bewaking van eenzelfde grondgebied behoudt, zijn verblijfplaats, zijn huisvesting, naar een ander kanton overbrengt, dienen dezelfde formaliteiten vervuld.
 • Indien de volmachtgever zijn rechten tot bewaking tot uitbreidt of verplaatst in een andere provincie, is een nieuwe aanneming door de Gouverneur van die provincie vereist.
 • Wanneer, bij ononderbroken bewaking van eenzelfde grondgebied, er verandering is in de persoon van de volmachtgever, wegens overlijden, vervreemding (verkoping, ruiling, verdeling, van het goed), nieuwe verpachting van het jachtrecht, wijziging van het Bestuur der Maatschappij, mag de nieuwe aanstelling worden geschreven na de oude.
  Deze nieuwe opdracht geeft aanleiding tot een nieuw zegelrecht.
  Er is GEEN nieuwe aanneming noch eedaflegging nodig, maar de volmachtgever moet de Gouverneur verwittigen van de ingetreden verandering en er moet melding gemaakt worden in het register, gehouden door de griffie van het Vredegerecht van het kanton.
 • INTREKKING: De volmachtgever, die de aanstelling van een bijzondere veldwachter intrekt, moet hiervan onmiddellijk de Gouverneur verwittigen bij brief.  De intrekking van de opdracht zal slechts uitwerking hebben vanaf de dag waarop de Gouverneur er akte van heeft genomen.

 

Taakomschrijving

De bijzondere veldwachter staat in het hoofdzakelijk in voor de vrijwaring van alle rechten van zijn aansteller.  Dit is ondermeer het toezicht en de bewaking op de jachtrechten van zijn aansteller.  Hij bewaakt ook de visrechten, de vogelvangst alsmede de eigendommen en goederen van zijn aansteller.  Als andere deeltaak zou je kunnen omschrijven dat hij de toevertrouwde natuur dient goed te beheren.

De informatie m.b.t. de aanstelling van de bijzondere veldwachter is opgesteld door:

Benny COULIER
Coördinator opleiding
VIBV   W-Vl